A Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjának bemutatása

A programba jelölhető tanulók:

A programba jelölhető minden valamilyen ok miatt hátrányos helyzetű (a családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző által védelembe vett, illetve olyan tanuló, aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítanak; vagy a törvényes felügyeletet gyakorló szülő(k) legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik(nek), vagy az osztályfőnök által bármilyen más oknál fogva hátrányos helyzetűnek tartott), tehetséges diák, akinek a hátrányos helyzete nem teszi lehetővé, hogy a benne rejlő átlagon felüli képességeit kibontakoztathassa. Az önkormányzatoktól, kisebbségi önkormányzatoktól olyan tanulók jelölését várjuk, akikről tanáraik úgy gondolják, hogy a megfelelő körülmények biztosításával, gondoskodó segítséggel a jelenleginél jobb, kiemelkedő teljesítményre, neves gimnázium és felsőoktatási intézmény elvégzésére képesek.

A program tartalma:

A felsőfokú tanulmányokra való eredményes felkészítés érdekében a programban résztvevő gimnáziumok és kollégiumok pedagógusai, szakértők bevonásával, speciális programot dolgoztak ki a diákok hátrányainak leküzdésére. Az ötéves program első, előkészítő-gazdagító évében a tanulók magas óraszámban, kis csoportokban tanulnak angol nyelvet és informatikát. A program során az iskolák és a kollégiumok kiemelt figyelmet fordítanak a magyar nyelv és irodalom, valamint a matematika kis csoportokban történő tanítására. A tanulók humán, művészeti és természettudományos ismereteiket speciális programok keretében gazdagítják, s a pályázatban szereplő intézmények biztosítani tudják a magas színvonalú sportolási lehetőségeket is. A programban résztvevők az előkészítő-gazdagító évfolyamot követően a hagyományos gimnáziumi oktatás keretei között tanulnak. A tanulók a Neumann János Közgazdasági Középiskolában az intézmény speciális oktatási és képzési keretei között folytatják tanulmányaikat. Itt a 10. évfolyam után lehetősége van a tanulóknak, hogy a 11. évfolyamtól az iskola gimnáziumi vagy szakképző ágazatát válasszák. Mind a gimnázium reál és humán osztálya, vagy a szakképzés informatikai és közgazdasági ága egyaránt a felsőfokú tanulmányokra készít fel. A Puskás Tivadar Távközlési Technikumban pedig az előkészítő évet követően a többi osztállyal azonos tantervű távközlési-informatikai alapozás történik. Így a sikeres érettségi után, a felsőfokú oktatási intézményekbe bejutás mellett lehetőség van távközlési technikusi oklevél megszerzésére is. A programban mindenhol önismereti, tanulás-módszertani és kommunikációs foglalkozásokon is részt vesznek a tanulók, s egyetemi szakemberek, pszichológusok nyújtanak segítséget tehetségük kibontakoztatásában. A programban tanuló diákoknak jó esélyük lesz arra, hogy az érettségiig C típusú középfokú nyelvvizsgához jussanak angol nyelvből, illetve emelt színtű nyelvi érettségit tegyenek és arra is, hogy megszerezzék a nemzetközi ECDL számítástechnikai tanúsítványt, valamint a gépjármű vezetői engedélyt. Ehhez az iskolák és a kollégiumok a program keretében minden segítséget megadnak. A nevelő-oktató munka délután a kollégiumokban folytatódik, egységet alkotva a délelőtti gimnáziumi tevékenységgel, ezért a programban tanulók számára a kollégium kötelező. A programban résztvevő diákok - a délutáni kötelező foglalkozásokon és tanuláson túl - szabadon választhatnak a kulturális, művészeti, kézműves és sportfoglalkozások széles kínálatából.

Pályázati tudnivalók:

A tanulók a programban résztvevő gimnáziumok és kollégiumok közül hármat is megjelölhetnek, amelyikbe a felvételüket kérik. Ezek közül elsősorban megyéjük gimnáziumába nyerhetnek felvételt, de indokolt esetben bekerülhetnek másik gimnáziumba és kollégiumba is. A programba kerülést kezdeményezheti mindenki, aki felismeri a településén élő nyolcadik osztályos tanulók közül azokat a tehetséges, nem feltétlenül kitűnő tanulókat, akiknek anyagi helyzete, családi háttere egyébként nem tenné lehetővé a gimnáziumi továbbtanulást. Különösen nagy feladat hárul ebben a nyolcadikos tanulók osztályfőnökeire, tanáraira. A jelentkezőknek célszerű időben elkezdeni a pályázati anyag összeállítását, mert a képviselő-testületi határozat beszerzése hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, hogy a programba felvételt nyert tanulók, ha a felvételt elfogadták, ne jelentkezzenek más iskolába, mert azzal az elutasított gyerekeket, a gimnáziumokat és az önkormányzatukat hozzák nehéz helyzetbe.

A program finanszírozása:

A speciális program többletfeladatainak fedezetére a Kormány kétszeres normatívát biztosít a tanulók után a gimnáziumok és a kollégiumok számára. Ehhez - sok esetben - csatlakoznak a delegáló önkormányzatok a tanulók részére biztosított havi 5000 Ft-os tanulmányi ösztöndíjjal vagy szociális támogatással. A programban tanuló diákok terhei megegyeznek más tanulókéival. A programban résztvevő gimnáziumoknak és kollégiumoknak azonban lehetőségük van saját döntésük alapján az általuk rászorultnak ítélt tanulók számára étkezési, utazási, ruhavásárlási, tanszer vagy egyéb támogatást nyújtani.

Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium
7150 Bonyhád Kossuth L. u. 4.